In data de 6 septembrie 2021 a avut loc,la Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Bistriţa

la Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Bistrița-Năsăud - sesiunea 2021

Rezultatele la acest concurs se pot vizualiza aici 

Rezolvarea contestatiilor aici

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Bistriţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor curățenie (1 post)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – generale;
 • vechimea nu este obligatorie

Calendar de desfăsurare a concursului aici

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE:

EGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE

LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
LEGE Nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul unitatii. Persoană de contact: Danci Mircea,  telefon: 0263211278, fax: 0263235713, E-mail : scgenstefan@yahoo.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT - SESIUNEA 2021

Centru de examen desemnat pentru desfăşurarea probei scrise din data de 14 iulie 2021, în cadrul Examenul naţional de definitivare în învăţământ , sesiunea 2021, pentru candidaţii înscrişi în judeţul Bistriţa -Năsăud, este :

Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Bistriţa

    În conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi desfăşurare a examenului pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5434/2020 , vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 (1) Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 9,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. 

(2 ) Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 -8,00, pe baza actului de identitate valabil -carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate -ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. 

(3) Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse şi sigilate în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen. 

(4) Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria materialelor menţionate la alin. (3) sau compatibile cu acestea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care profesorii-asistenţi sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal. 


 

 

 

 

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva CoVid-19 împreună cu Radio Romania Actualități au realizat un spot audio  destinat încurajării oamenilor la vaccinare. Spot Maria

 


Precizări privind prevenirea infectării cu coronavirus

Reguli pentru elevi și părinți

Reguli pentru persoanele care folosesc transportul în comun

   Precizări privind prevenirea infectării cu coronavirus