Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022-Inscriere invatamant primar 2022-2023

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

 1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2022 (se completează la secretariat)
 2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE (pentru copii care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 2022)
 3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
 4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
 5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților (părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.)
 6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2022
 7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”
          8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare
 • Folie plastic     

C A L E N D A R U L

înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023

 

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

28 martie 2022

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consort,iu cu școala, posibilitatea organizării programului „Școala după școală“, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare

29 martie 2022

Postarea pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE } a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 inclusiv și care:

 • • nu au frecventat grădinița;
 • • s-au întors din străinătate

Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 inclusiv

29 martie 2022

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali — sindicate, consiliul reprezentativ al părinților — după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului școlar, și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi

30 martie—8 aprilie 2022

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița:

 • • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
  • • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

 • • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
  • • desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
  • • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
  • • soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar

11 aprilie 2022

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE către Comisia județeană/a municipiului București

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

11 aprilie—10 mai 2022

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

11 mai—12 mai 2022

Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

13 mai—25 mai 2022

Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea Ia o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază

26 mai 2022

Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea Ia o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție

27 mai 2022

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

30 mai 2022

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente online, după caz.

31 mai—7 iunie 2022

Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

8 iunie—9 iunie 2022

Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă

10 iunie 2022

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

1 septembrie – 8 septembrie 2022

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși Ia o unitate de învățământ

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

Înscrierea în învățământul primar 2022-2023

 

 

„La şcoala noastră, clasa pregătitoare oferă o predare centrată pe copil. Noi încurajăm comunicarea. Viziunea noastră este ca un triunghi echilateral: şcoală, elev, familie. Toate trebuie să aibă aceeaşi pondere. Mesajul nostru pentru părinţi este să vină cu încredere şi să îşi înscrie copiii la şcoala noastră fiindcă respectăm drepturile copilului, îi încurajăm să fie cetăţeni adevăraţi, moderni, pentru o societate deschisă şi o lume mai bună. În clasa pregătitoare nu este greu. Noi realizăm că aceşti copii au şase ani, iar noi învăţăm jucându-ne. Respectăm particularităţile de vârstă ale unui copil de şase ani. Încercăm să lucrăm şi în învăţământ tradiţional pe centre de activitate. Aplicăm la început chestionare şi vedem preponderenţa unui anumit tip de inteligenţă, iar o activitate nu trebuie să dureze mai mult de 40 de minute pentru că altfel copiii se plictisesc. Încercăm să aducem ceva nou pentru ei în fiecare zi fiindcă le plac noutăţile. Eu sunt convinsă că la Ştefan cel Mare copiii vin cu drag la şcoală în clasa pregătitoare şi în toate celelalte clase” Maria Lăcrimioara Moldovan, profesor pentru învăţământul primar

Vă aşteptăm cu drag!

 

PROCEDURA specifică pentru repartizarea elevilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 după finalizarea procesului de înscrierii aici