Legistaţie burse şi rechizite

Acte necesare la întocmirea dosarului:

BURSA DE PERFORMANȚĂ

- cerere tip

- copia diplomei de la etapa națională a olimpiadei sau concursului școlar național organizat de MEN locurile I, II, III.

- dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale - copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor /concursurilor cultural artistice, cu

caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I, II, III.

- copie certificat de naștere copil/copii - copie carte de identitate părinți

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate.

Burse sem II 2021-2022

 

 I.            Burse de merit: elevii care au media peste 9,50 în sem. I (se va menționa și numărul de absențe nemotivate de pe sem I)

 

  II.            Burse de studiu: elevii care au media peste 7,50 in sem. I și venit net pe membru de familie de maxim 1524 lei / lună.

Se depune cerere tip însoțită de :

- copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte unități școlare se anexează și adeverința de la școala respectivă);

- copie buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie al părinților

- adeverinta de la AJPIS BN din care să rezulte cuantumul alocației de stat pe ultimele 3 luni (inclusiv alocația complementară)

- copii după cupoanele de pensie pe ultimele 3 luni  (în cazul în care părinții sunt pensionați)

- adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni pentru membrii familiei care sunt angajați

- adeverință de la administrația financiară pentru ultimele 3 luni

- copie dupa hotărârea de divorț și după cupoanele de pensie alimentară pe ultimele 3 luni (în cazul în care părinții sunt divorțați)

- acte doveditoare ale oricăror altor venituri ale membrilor familiei (ex. ajutoare sociale, indemnizații, dividende, chirii, venituri din activități agricole, etc.)

- declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că familia nu înregistrează alte venituri decât cele anexate la dosar (se completează la secretariat)

 Ultimele 3 luni sunt octombrie, noiembrie și decembrie 2021

 

  III.            Burse sociale: avem mai multe categorii, se optează pentru una singură (cea care este cel mai ușor de obținut din punct de vedere al documentelor necesare)
   Bursa de orfan: ramân in vigoare cele de pe sem I, vă rugăm să anunțați acolo unde există cazuri noi

  Se depune cerere tip (doar pentru cazurile noi) însoțită de:

  - copie certificat de naștere elev

  - copie carte identitate părinte solicitant

  - copie certificat de deces

   

  1. Bursa de boală: ramân in vigoare cele de pe sem I, vă rugăm să anunțați acolo unde există cazuri noi

  Se depune cerere tip (doar pentru cazurile noi) însoțită de:

  - copie certificat de naștere elev

  - copie carte identitate părinte

  - certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul şcolar, respectiv certificat de încadrare în grad de handicap

   

  1. Bursa pentru copii aflați în plasament: nu s-a acordat până acum, vă rugăm să anunțați acolo unde e cazul

  Se depune cerere tip însoțită de:

  - copie certificat de naștere elev

  - copie carte identitate tutore solicitant

  - copie document doveditor instituirii măsurii de protecţie socială

   

  1. Bursa pentru elevi crescuţi de un singur părinte: e nevoie de documente care să ateste fără echivoc că elevul este crescut de un singur părinte (exclus cazuri de copii ai căror părinți sunt divorțați, au custodie comună sau pensie alimentară; exclus orfani, aceștia au categoria lor)

  Se depune cerere tip însoțită de:

  - copie certificat de naștere elev

  - copie carte identitate solicitant

  - documente care atestă faptul că elevul este crescut de un singur părinte

  - declarație pe proprie răspundere (se completează la secretariat)

   

  1. Bursa pentru familii cu venituri mici: venit net pe membru de familie de maxim 762 lei / lună (se reface tot dosarul, chiar dacă au avut semestrul trecut)

  Se depune cerere tip însoțită de :

  - copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte unități școlare se anexează și adeverința de la școala respectivă);

  - copie buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie al părinților

  - adeverinta de la AJPIS BN din care să rezulte cuantumul alocației de stat pe ultimele 12 luni (inclusiv alocația complementară)

  - copii după cupoanele de pensie pe ultimele 12 luni  (în cazul în care părinții sunt pensionați)

  - adeverință cu salariul net pe ultimele 12 luni pentru membrii familiei care sunt angajați

  - adeverință de la administrația financiară pentru ultimele 12 luni

  - copie dupa hotărârea de divorț și după cupoanele de pensie alimentară pe ultimele 12 luni (în cazul în care părinții sunt divorțați)

  - acte doveditoare ale oricăror altor venituri ale membrilor familiei (ex. ajutoare sociale, indemnizații, dividende, chirii, venituri din activități agricole, etc.)

  - declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că familia nu înregistrează alte venituri decât cele anexate la dosar (se completează la secretariat)

  Ultimele 12 luni sunt ianuarie-decembrie 2021

   

  De reținut:

  -          Bursele sociale se pot cumula cu cele de studiu sau de merit.

  -          Bursele de merit și de studiu nu se pot cumula între ele. Elevii care au media peste 9,50 vor intra automat la merit deoarece valoarea e mai mare și nu se cer alte documente.

  -          Elevii cu CES pot obține orice fel de bursă, chiar dacă sunt în plasament.

  -          Diriginții și învățătorii vor depune lunar o situație cu absențe pentru elevii ale căror dosare de bursa socială vor fi aprobate

   

  Cuantum burse:

  Merit: 200 de lei / lună – fără vacanțe

  Studiu: 150 lei / lună – fără vacanțe

  Sociale: 200 lei/lună – inclusiv pe perioada vacanțelor (se pierde bursa în lunile cu mai mult de 10 absențe nemotivate)

  Vă rugam să prezentaţi si actele originale.

  + Criterii generale burse aici 

   

  + art 77 ROFUIP 2016 AICI

   

  HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 6 octombrie 2021

  Pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studio şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022 aici